جستجو در منابع سایت

ویدئوهای نرم افزار مدیریت فناوری اطلاعات دانا

در این ویدئو با زیرسیستم مدیریت دارایی و مزایای آن در نرم افزار دانا آشنا خواهید شد.

در این ویدئو با بخش پورتال کاربران در نرم افزار دانا آشنا خواهید شد.

در این ویدئو به معرفی نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانا در یک نگاه پرداخته شده است.

در این ویدئو نحوه مدیریت توافق نامه سطح خدمات در نرم فزار دانا آموزش داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه اتوماسیون درخواست‌ها به کمک ماژول گردش کار در نرم فزار دانا آموزش داده می‌شود.

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn
opportunity job