ویدئوی معرفی بینا در برنامه بروز شبکه سوم سیما

   

آشنایی با امکانات مدیریت و مانیتورینگ Syslog در بینا

   

معرفی نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانا در یک نگاه

   

در این ویدئو نحوه مدیریت نماها در مدیریت درخواست ها در نرم فزار دانا آموزش داده میشود

   

در این ویدئو نحوه اتوماسیون در خواست ها به کمک ماژول گردش کار در نرم فزار دانا آموزش داده میشود

   

در این ویدئو نحوه ترسیم دیاگرام اختصاصی در نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا آموزش داده میشود

   

در این ویدئو به صورت اجمالی به معرفی وظایف سیستم مانیتورینگ بینا می پردازیم.

   

آشنایی با نحوه مانیتورینگ دما و رطویت در مایتورینگ شرایط محیطی

   

در این ویدئو امکانات اصلی سیستم از جمله، دیاگرام شبکه، پویشگر شبکه، گزارش ها و داشبورد معرفی می گردد.

   

در این ویدئو به صورت اجمالی به معرفی وظایف سیستم مانیتورینگ بینا می پردازیم.

   

امکانات نرم افزار بینا جهت مانیتورینگ تجهیزات شبکه مانند سوئیچ و روترها

   

معرفی سیستم جامع مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر بینا در یک نگاه