خرید / قیمت نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا

آشنایی با نحوه قیمت گذاری بینا

قیمت نرم افزار بینا بر اساس تعداد نودهایی که قصد مانیتورینگ آنها را دارید متفاوت است و شما می توانید با توجه به ابعاد شبکه و نیاز خود یکی از بسته های جدول زیر انتخاب نمایید.

بسته های قابل انتخاب بینا

نسخهتوضیحات
BINA- NMS-100سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور 100 نود
BINA- NMS-150سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور 150 نود
BINA- NMS-250سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور 250 نود
BINA- NMS-500سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور 500 نود
BINA- NMS-1000سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور 1000 نود
BINA- NMS-Unlimited سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور نامحدود
فهرست