معرفی ITIL

معرفی ITIL

اغلب سازمانها، افراد، قابلیت‌ها، فرآیندها و تکنولوژی‌های خود را به عنوان مهمترین دارایی هایشان درنظر میگیرند. این دارایی ها به سازمان کمک میکند تا با قرارگیری در مسیر درست ماموریت…
بیش تر بخوانید
فهرست