الکامپ 97 دانا پرداز

حضور شرکت دانا پرداز در نمایشگاه الکامپ 97

شرکت داناپرداز ضمن حضور پر رنگ در نمایشگاه الکامپ علاوه بر تجدید دیدار با مشتریان قبلی به ارائه نرم افزارهای بومی دانا، بینا، برنا و همچنین نرم افزار پشتیبانی مشتریان به نام دانا دسک پرداخت که مورد استقبال چشمگیر حضار قرار گرفت. همچنین سمینار بزرگ ITIL که 20 شهریور ماه برگزار می شود در نمایشگاه الکامپ معرفی شد. داناپرداز مرجع آموزش و ارائه راهکار بر اساس ITIL در ایران

نمایشگاه الکامپ 97
دانا پرداز نمایشگاه الکامپ 97
فهرست