سفارشی سازی

دانا چت را با توجه به نیازها و شکل وبسایت خود سفارشی سازی کنید.

شخصی سازی
دانا چت را مال خودتان کنید

دانا چت را با توجه به نیازها و شکل وبسایت خود سفارشی سازی کنید.

مشخصات کارشناس
همانطور که می خواهید کارشناسانتان را معرفی کنید

می توانید در پروفایل کارشناس از عکس و سمت او یا هر اطلاعات دیگری استفاده کنید

امکانات دانا چت

فهرست