قابلیت همکاری تیمی با دانا ایکسارم

تیم های فروش خود را سازمان دهی کنید

در دانا ایکسارم شما می توانید چند تیم فروش ایجاد کنید و سازماندهی تیم فروش را به راحتی پیش ببرید . ایجاد تیم های فروش به شما کمک می کند برای هر تیم تارگت تعیین کنید و عملکرد تیم ها را با هم مقایسه کنید. ایجاد تیم های فروش و همکاری تیمی با دانا ایکسارم موجب افزایش روحیه همکاری بین اعضاء تیم و نیز ایجاد رقابتی سالم بین تیم ها خواهد شد.

سازماندهی تیم فروش

سازماندهی تیم فروش

هدف گذاری فروش برای تیم ها

مبلغ فروش مورد انتظار برای هر یک از تیم های فروش خود را تعیین کنید و به کمک زیر سیستم پیش بینی فروش در هر لحظه وضعیت تحقق اهداف را زیر نظر بگیرید و همکاری تیمی با دانا ایکسارم را در سازمانتان افزایش دهید.

همکاری تیمی با دانا ایکسارم

در بسیاری از مواقع کارشناسان فروش نیاز دارند تا در مورد سرنخ و یا فرصت فروش خاصی با مدیر یا سایر همکاران خود همفکری کنند. به کمک امکان تگ کردن و همکاری تیمی با دانا ایکسارم افراد به آسانی می توانند یکدیگر را در رکورد مورد نظر تگ کنند و به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند.

سازماندهی تیم فروش

برای سازماندهی تیم فروش تقویم های مشترک بسازید

تقویم های کاری نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان دانا ایکسارم ابزاری ضروری برای برنامه ریزی صحیح جلسات و کارها است. امکان به اشتراک گذاری تقویم ها به اعضاء تیم ها کمک می کند از بروز تداخل جلوگیری کنند و با مشاهده برنامه کاری سایر اعضاء راحت تر و بدون نگرانی جلسات خود را هماهنگ کنند.

فهرست