کتاب الکترونیک 11 بهروش برای نجات کسب و کارتان از مشکلات شبکه

راهنمای بهروش های مدیریت شبکه

11 بهروش
برای نجات کسب و کارتان از مشکلات شبکه:

برنامـه ریـزی راهبـردی ضعیـف، فرآینـد اسـتخدامی تصادفـی و بـدون برنامـه، و مدیریتـی کـه تصمیمـات اشــتباه مــی گیــرد – همــه ایــن عوامــل مــی توانــد حتــی یــک کســب و کار موفــق را از هــم از پــا د بیاورنـد. بـا ایـن حـال، یـک مسـئله وجـود دارد کـه باعـث نگرانـی بیشـتری مـی شـود: مدیریـت ناکارآمـ شـبکه. آسـیبی کـه بقیـه ایـن نگرانـی هـای تجـاری ممکـن اسـت در ظـرف مـاه هـا یـا حتـی سـال هـا ب یک کسب و کار وارد کند، مدیریت ضعیف شبکه می تواند در چند ثانیه به بار آورد. ایــن کتــاب الکترونیکــی ١١بهــروش بــرای مدیریــت شــبکه را ارائــه مــی دهــد تــا بــه شــما کمــک کنــد خرابی شبکه و همچنین سایر ضررهای احتمالی ناشی از مدیریت ناکارآمد شبکه جلوگیری کنید

برای دانلود ، فرم ذیل را تکمیل کنید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
اسکرول به بالا