سنسور های اتاق سرور

مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem

مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem جهت ارسال پیامک و تماس مورد استفاده قرار می گیرد. این مودم به صورت مستقیم به پورت BUS ITHSPro ، ITHSPro-W وصل می شود. با توجه به اینکه این مودم به صورت مستقل عمل می کند در مواقعی که نرم افزار مانیتورینگی استفاده نمی شود این مودم پیشنهاد می شود .