داستان موفقیت مشتریان دانا پرداز

شرکت اندیشه نگار پارس
ویژگی دانا که خیلی برای ما حائز اهمیت بود امکان پیاده سازی itil، امنیت بالا و web base بودن آن بود
خانم مهندسی غضنفری
شرکت اندیشه نگار پارس
مشاهده ویدیو
پست بانک
دلیل اصلی انتخاب نرم افزار دانا که خیلی برامون مهم بود حفظ محرمانگی داده‌هایی که داشتیم بود
آقای مهندس صباحی وش
اداره کل زیر ساخت و امنیت پست بانک ایران
مشاهده ویدیو
با توجه به تحقیقاتی که از مشتریان شرکت دانا پرداز انجام دادیم میزان رضایتی که مشتریان داناپرداز داشتند میزان بالایی بود.
خانم مهندس نوشکاران
صندوق رفاه دانشجویان
مشاهده ویدیو
فهرست